Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO HORFES.COM

§ 1

1. Niniejszy regulamin (Regulamin) określa zasady korzystania ze sklepu internetowego, znajdującego się na stronie internetowej dostępnej pod adresem www.horfes.com („Serwis”) przez konsumenta,
w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa (dalej również jako „Klient”). Serwis umożliwia składanie na odległość zamówień na biżuterię marki HORFES oraz pozostałe produkty tej marki.

2. Serwis jest prowadzony przez: Ernest Morzyński Horfes ul.boczna 10, Zamość, 89-200,

 NIP: 5581802978, Regon: 340590768 (dalej jako „eSklep”) działa jako podmiot uprawniony do sprzedaży biżuterii oraz towarów marki HORFES.

3. Serwis przeznaczony jest do użytku dla osób fizycznych mających pełną zdolność do czynności prawnych. Do pełnego korzystania z funkcji Serwisu oraz dokonywania zakupów niezbędna
jest rejestracja w Serwisie. Klient na etapie rejestracji świadomie akceptuje Regulamin serwisu.

4. Prawidłowe korzystanie z Serwisu jest uzależnione od sprzętu komputerowego Klienta.
Sprzęt komputerowy oraz mobilny musi spełniać minimalne wymogi, do których należy;
aktualna przeglądarka, np. Internet Explorer, Firefox lub Chrome, monitor o rozdzielczości minimum 1024×768, włączona obsługa Cookies i Java Script, zainstalowany program Adobe Acrobat Reader oraz aktywnym kontem poczty elektronicznej.

5. Serwis w celu zwiększenia funkcjonalności, zapisuje na komputerze użytkownika pliki Cookies. Użytkownik może osobiście zdecydować które pliki zostaną zapisane poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. Startowe ustawienia przeglądarek pozwalają na pełne zapisywanie
oraz przechowywanie plików Cookies serwisu.

6. Wszelkich informacji na temat Serwisu oraz załatwiania spraw związanych z Serwisem można uzyskać: +48728599599 oraz office@horfes.com podany w zakładce kontakt.

§ 2

1. Towary oferowane na stronie internetowej serwisu, są opisane w zakresie ich właściwości
w Informacji o produkcie.  Klient musi wziąć pod uwagę, iż wyroby jubilerskie mają specyficzne cechy, w tym, że każdy z takich wyrobów jest niepowtarzalny i odróżnia się od innych egzemplarzy takiego samego towaru oraz że są one niewielkich rozmiarów, a ich wizerunki prezentowane w Serwisie mają charakter informacyjny. Na wygląd towarów ma wpływ ustawienie i rozmiar parametrów monitora.

2. Ceny podane w Serwisie podane są w polskich złotych oraz zawierają podatek VAT od towarów
i usług. Cena przesyłki jest podana oddzielnie i nie jest zawarta w cenie przedmiotu.

3. Promocje zawarte w serwisie, nie łączą się z innymi obniżkami lub promocjami dotyczącymi marki HORFES. Klient może według swojego wyboru skorzystać z jednej promocji.

 

§ 3

1. W celu złożenia zamówienia konieczne jest zalogowanie się w Serwisie oraz uzupełnienie wszystkich wymaganych pól formularza, zgodnie ze stanem rzeczywistym. Po ukończeniu wypełniania formularza, należy go przesłać za pomocą serwisu eSklepu.

2. Złożone zamówienie zostanie potwierdzone przez eSklep na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej – potwierdzenie złożenia zamówienia. Kolejno po otrzymaniu zamówienia przez eSklep klient otrzyma drogą elektroniczną – potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Trzecie potwierdzenie dotyczące zawarcia umowy na odległość,  jest wysyłane Klientowi, na trwałym nośniku, niezwłocznie po zawarciu umowy i otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

3. Zamówienie można składać całodobowo i jest ono ważne przez 7 dni,
które liczone są w następujący sposób:

1. jeżeli pierwsze potwierdzenie zostanie przesłane Klientowi w dniu roboczym pomiędzy godz. 7.30 a godz. 15.30, zamówienie Klienta uważa się za złożone w tym samym dniu,

2. jeżeli pierwsze potwierdzenie zostanie przesłane Klientowi w innym czasie niż wskazane powyżej, zamówienie Klienta uważa się za złożoną w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu przesłania mu potwierdzenia. Dniem roboczym jest dzień
od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

4. Dla każdego towaru składane jest odrębne zamówienie.

§ 4

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do zwarcia umowy sprzedaży konieczne jest złożenie zgodnych oświadczeń woli przez oba podmioty. Za skuteczne uważa się złożenie zamówienia
przez Klienta oraz przesłanie przez eSklep potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

2. Przyjęcie zamówienia przez eSklep, następuje z chwilą przesłania drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej – potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

§ 5

1. Każda sprzedaż promocyjna organizowana przez eSklep ma ograniczoną liczbę towarów,
zaś realizacja zamówień następuje według kolejności ich złożenia, aż do wyczerpania zapasów.

2. Klient może wprowadzić zmiany w złożonym zamówieniu lub cofnąć złożone zamówienie, wysyłając powiadomienie drogą elektroniczną – office@horfes.com – lub przy użyciu telefonu na numer eSklepu +48728599599 do chwili rozpoczęcia realizacji zamówienia przez eSklep.

3. eSklep rozpoczyna realizację zamówienia jednocześnie z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia wobec towarów oznaczonych jako „aktualnie dostępne” przekazując towar do wysyłki.

 

§ 6

1. Każde zamówienie zostanie zrealizowane przez eSklep, w terminie podanym indywidualnie
dla każdego produktu. Termin zawarty w opisie produktu, należy powiększyć o czas dostawy, liczony od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Jeżeli Klient złożył kilka zamówień jednocześnie, wysyłka nastąpi wraz z skompletowaniem całości – uwzględniając czas najdłuższy z podanych.

2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do każdego sprzedanego towaru wystawiany
jest właściwy dokument; paragon fiskalny lub faktura VAT.

§ 7

1. Klient wybiera jeden ze sposobów uiszczenia ceny za zamówione towary: przy składaniu zamówienia – wykorzystując formy płatności wskazane w Serwisie. Bezpośrednio przez eSklep, przelewem na rachunek bankowy eSklepu o numerze: 70 1090 1896 0000 0001 2029 9164 w terminie
7 dni od dnia otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Przy doręczeniu towaru (przesyłka za pobraniem).

2. Jeżeli przyjęcie zamówienia nie dojdzie do skutku (t.j. nie zostanie potwierdzone przez eSklep) płatność z nim związana, zostanie w pełni zwrócona przy użyciu identycznego sposobu płatności,
w jaki została uregulowana.

§ 8

1. Dostawa zamówionych towarów w eSklepie następuje za pośrednictwem firmy przewozowej, prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie doręczania przesyłek. Dostawa odbywa się zgodnie
z regulaminem przewoźnika dotyczącym m.in. terminów, kosztów oraz sposobu dostawy.

2. Dostawa towarów (przesyłek wartościowych) zawartych w eSklepie, może być narażona na utratę, zaś obowiązujące przepisy prawa, skutki rozkładają na obie strony nawiązanego stosunku prawnego.

3. Przesyłki eSklepu są zawsze w opakowaniu sygnowanym marką HORFES.

4. Wymagane jest sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Klient jest uprawniony do otworzenia przesyłki oraz sprawdzenia jej zawartości pod kątem zgodności zamówienia oraz jego kompletności i braku uszkodzeń.

§ 9

1. Zgodnie ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827), konsument który zawarł umowę na odległość może w terminie czternastu (14) dni od dnia odbioru zakupionej przesyłki, odstąpić od umowy bez podawania przyczyny, składając oświadczenie o odstąpieniu
od umowy do eSklep. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie na adres pocztowy
lub elektroniczny eSklepu wskazany w § 1 pkt 2 powyżej, oświadczenia przed jego upływem.

2. Zgodnie z  art. 38 pkt 3 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej
na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta
lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb np. produkty wykonane na indywidualne zamówienie, produkty spersonalizowane.

3. Klient dokonujący zwrotu towaru na podstawie prawa odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość pokrywa bezpośrednie koszty zwrotu towaru do eSklepu.

§ 10

1. eSklep realizując zamówienia zobowiązuje się dostarczać towary wolne od wad.

2. Klient ma prawo składać reklamacje, w przypadkach wskazanych w obowiązujących przepisach prawa (rękojmia) lub udzielonej gwarancji. Wybór odnośnie tego czy Klient korzysta z rękojmi
lub z gwarancji należy do Klienta.

3. Reklamacje towarów można złożyć w każdy sposób dopuszczalny przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa,

4. Do składanej reklamacji konieczne jest dołączenie potwierdzenia zakupu towaru
(może nim być np. paragon fiskalny, faktura VAT, karta gwarancyjna dokumentująca dokonanie zakupu lub inne dopuszczone przez prawo dowody). Nie spełnienie tego wymogu,
spowoduje nierozpatrzenie reklamacji.

5. eSklep nie nakazuje Klientowi korzystania z usług przewoźnika wskazanego przez eSklep,
lecz  informuje Klienta, że dla przewozów produktów z metali lub kamieni szlachetnych obowiązują szczególne stawki przewoźnego.

6. Sprzedawca rozpatrzy reklamację nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
O rozpatrzeniu reklamacji klient zostanie poinformowany według wskazania w formularzu zgłoszenia reklamacji.

7. Klient będący konsumentem może skorzystać między innymi z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

§ 11

1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i aktualizowania. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wysłania zamówienia oraz zawarcia i wykonania umowy sprzedaży. Dane osobowe Klienta są przetwarzane na zasadach określonych w ustawie
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 poz. 1182 ze zm.),
w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży.

§ 12

1. Treść Regulaminu będzie udostępniona wszystkim Klientom na stronie internetowej dostępnej
pod adresem www.horfes.com.

2. Sprzedaż towarów w Serwisie wraz z po sprzedażową obsługa Klienta, odbywa się na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2014, poz. 121 ze zmianami) oraz ustawy z dnia. 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827).

3. W razie sprzeczności postanowień Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami
w miejsce postanowień Regulaminu stosuje się te przepisy, a pozostała część Regulaminu pozostaje w mocy.